Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019

Hoạt động cơ sở

Sau 3,5 ngày diễn ra, sáng ngày 12/5/2019, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019 đã khép lại.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã nắm được một số nội dung cơ bản về: lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn,của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế; mộtt số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Đoàn,Hội … Cùng với đó, các đồng chí cán bộ Đoàn đã được nghe báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 về: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, tại Lễ Bế giảng, Ban Tổ chức đã cấp giấy chứng nhận cho 75 trên tổng số 106 học viên đã tham gia và hoàn thành tốt lớp bồi dưỡng lần này.

Văn Hòa – Thành Đoàn Quy Nhơn

Trả lời