Đoàn Thanh niên BCHQS tỉnh tổ chức cho Đoàn viên ưu tú các đơn vị trực thuộc tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

Hoạt động cơ sở

Từ ngày 04 đến ngày 08/4/2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 22 đoàn viên ưu tú đến từ các Cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên BCHQS tỉnh và 02 đồng chí đến từ các đơn vị quân đội trực thuộc Quân khu đứng chân trên địa bàn TP. Quy Nhơn.
Trong thời gian 05 ngày các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề theo “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, được cập nhập theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, với các chuyên đề cụ thể như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ ĐCS Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên ĐCS Việt Nam.
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng là những Đoàn viên ưu tú đã qua quá trình theo dõi, rèn luyện, thử thách tại các tổ chức đoàn ở đơn vị cơ sở về lịch sử ĐCS Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Điều lệ ĐCS Việt Nam… Mỗi đoàn viên ưu tú sau khi được học tập phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của đảng, xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên ưu tú đã được tôi luyện, trưởng thành thông qua hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời qua đó, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, động cơ thái độ đúng đắn, tích cực phấn đấu cho các đồng chí đoàn viên ưu tú ở các cơ quan, đơn vị; không ngừng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, ra sức học tập và rèn luyện; gương mẫu trong lời nói và hành động, là tấm gương sáng để cho các bạn đoàn viên thanh niên còn lại ở đơn vị học tập, noi theo, phấn đấu để trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.
Đại úy Lâm Phú Phong – Trợ lý Thanh niên/BCHQS tỉnh

Trả lời