Đoàn trường THPT Bình Dương mở lớp bồi dưỡng “6 bài học lý luận chính trị” cho đoàn viên, thanh niên.

Hoạt động Đoàn

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019, với mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại các chi đoàn. Từ ngày 7-9/01/2019, Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Bình Dương tổ chức lớp bồi dưỡng “6 bài Lý luận chính trị” cho 879 cán bộ đoàn, đoàn viên trong toàn trường.
Trong ba ngày học tập các cán bộ đoàn, đoàn viên đã được trang bị những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá.
Những kiến thức học tập được tại lớp học góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn và đoàn viên. Cũng tại lớp học này ĐVTN đã được thông báo những nét cơ bản về các hoạt động trọng tâm trong học kỳ II.

THẾ HIỆP – HUYỆN ĐOÀN PHÙ MỸ

Trả lời