Đảng viên trẻ thuộc Đoàn Thanh niên BCH Quân sự tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Hoạt động cơ sở
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Thực hiện kế hoạch số 358-KH/ĐU ngày 11/9/2018 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, từ ngày 01 đến ngày 05/10/2018, các đồng chí đảng viên trẻ thuộc Đoàn Thanh niên BCHQS tỉnh mới kết nạp tại Đảng bộ Quân sự tỉnh từ cuối năm 2017 đến nay và đảng viên trẻ các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định với quân số tham gia 14 đồng chí.

Trong thời gian 05 ngày các đảng viên trẻ đã qua gần một năm thử thách cho đảng viên mới sẽ được nghiên cứu 10 bài trong “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, được cập nhập theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên trẻ của Đoàn Thanh niên BCHQS tỉnh và đảng viên trẻ các đơn vị nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nhiệm vụ của người đảng viên… Qua đó góp phần giúp các đảng viên trẻ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để trở thành đảng viên chính thức. Mỗi đảng viên sau khi được học tập phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời qua đó, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho các đồng chí đảng viên trẻ ở các cơ quan, đơn vị; không ngừng phát huy phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; gương mẫu trong lời nói và hành động, là tấm gương sáng để cho các bạn đoàn viên thanh niên học tập, phấn đấu trở thành người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Phú Phong – Trợ lý Thanh niên/BCHQS tỉnh

Trả lời