Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga: Bài học xây dựng khối liên minh công – nông – trí ở Việt Nam

Tài liệu
V.I Lenin tuyên bố thành lập Chính quyền Xô Viết Nga tại Đại hội các Xô Viết được triệu tập ngày 7.11.1917. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện quan trọng và mang tầm vóc thời đại. Hơn một thế kỷ đã qua, nhưng thành quả và những bài học rút ra từ cuộc Cách mạng vẫn đem lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Một trong những bài học mà hôm nay Đảng ta cần hết sức quan tâm, chú trọng là bài học về xây dựng khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng khối liên minh vững mạnh

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là một điển hình về sự chuẩn bị lực lượng: tập hợp sức mạnh từ quần chúng nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng kế hoạch khởi nghĩa vũ trang với những nguyên tắc cơ bản như phải dựa vào quần chúng nhân dân mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.VI.Lênin đã khẳng định: “Không có sự đồng tình ủng hộ của đại đa số nhân dân lao động đối với đội tiền phong của mình tức là đối với giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được”.

Từ thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga cho thấy sự cần thiết phải xây dựng được khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức vững mạnh. Đây chính là lực lượng nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vai trò quan trọng góp phần tạo nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam và hiện nay là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, bảo vệ đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch” và Người xác định: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản”. Người chỉ rõ: “Giai cấp công nhân là giai cấp tiến bộ nhất, cách mạng nhất, là giai cấp lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức”. Do nhận thức đúng và đã thực hiện tốt sự liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”.

Những bài học kinh nghiệm quý giá

Trong tình hình hiện nay, để không ngừng phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta cần quan tâm đến những vấn đề sau:

Thứ nhất, Đảng phải luôn quan tâm, tăng cường và giữ vững khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức để thực sự là nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là vấn đề trọng yếu, bởi lẽ đại đoàn kết toàn dân tộc được xem là động lực hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.

Thứ hai, phát huy vai trò của mỗi giai cấp, tầng lớp trong liên minh. Mỗi giai cấp, tầng lớp có vai trò, vị trí riêng nhưng đều có chung mục tiêu là chung tay góp sức xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Với giai cấp công nhân, cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, ý chí tự lực, tự cường, công nhân phải được trí thức hóa nhằm đón nhận và đáp ứng được nhiệm vụ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Với giai cấp nông dân, cần không ngừng nâng cao trình độ dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ để giai cấp nông dân thực sự là lực lượng đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nông dân cần được công nhân hóa và trí thức hóa.

Với tầng lớp trí thức, cần tạo điều kiện hơn nữa về môi trường, cơ chế, chính sách cho hoạt động sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa vào các quyết sách của Đảng về xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thứ ba, không ngừng xây dựng và chỉnh đốn đảng để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Bên cạnh đó cần chú ý đến công tác phát triển đảng, tạo nguồn phát triển đảng từ những quần chúng ưu tú xuất thân từ giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác để không ngừng tăng cường sức mạnh và trí tuệ của Đảng.

Hơn một thế kỷ đã qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã lan tỏa và ảnh hưởng tích cực đến nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng Tháng Tám 1945 của Việt Nam; từ chủ nghĩa Mác – Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phát triển sáng tạo, hợp quy luật của lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong 88 năm qua và nhất là sau hơn 30 năm đổi mới đất nước. Những bài học giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga được vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã và sẽ là ánh sáng soi đường cho Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Theo Báo Bình Định

Trả lời