Tuy Phước triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Hoạt động Đoàn

Ngày 27/04/2018, Huyện đoàn Tuy Phước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Tuy Phước lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Hội nghị có 62 đại biểu là Thường trực Huyện đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn khóa XIV, Bí thư và Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trong toàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Tuy Phước lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với các nội dung tập trung các chuyên đề: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay; tổ chức các phong trào phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành với thanh niên.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng và nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Tuy Phước lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Sau khi học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Hội nghị đã triển khai chuyên đề năm 2018 về học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh “về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Sau khi triển khai chuyên đề, Hội nghị đã tập trung thảo luận việc triển khai chuyên đề phù hợp với từng cơ sở Đoàn, nhất là thực hiện tác phong, lề lối làm việc của cán bộ Đoàn. Đặc biệt, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa. Qua đó, góp phần xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hình thành giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mơi trong từng khối đối tượng.

Công Ý – Huyện đoàn Tuy Phước

Trả lời