Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Đề cương 30/12/2022

Đề cương tuyên truyền ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải về
Đề cương 08/12/2022

Đề cương tuyên tuyền kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tải về
Đề cương 05/07/2022

ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa

Tải về
Tài liệu 18/10/2021

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Tải về
Tài liệu 18/10/2021

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Phần thứ hai

Tải về
Tài liệu 18/10/2021

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Phần thứ nhất

Tải về
Tài liệu 26/11/2021

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Tải về
Tài liệu 20/10/2021

Tài liệu Tuyên tuyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Tải về