Vẫn cố tình xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam

Thời gian gần đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động ngoại giao với các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng. Đây là những hoạt động bình thường tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ công tác đối […]

Chi tiết

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là hình mẫu phát triển cho nhiều chính đảng Mỹ Latinh

Dù khó khăn thế nào, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì vậy sớm muộn sẽ lãnh đạo đưa Việt Nam trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là mô hình, tấm gương để các đảng cánh tả, phong trào tiến […]

Chi tiết

Tính tất yếu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Đạo đức là yếu tố quan trọng cấu thành nền tảng tinh thần xã hội, là một trong những tiêu chí phản ánh sự tiến bộ, văn minh của chế độ xã hội, đồng thời tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống. Mặc dù trong xã hội có giai cấp, đạo đức […]

Chi tiết

Không phải “đu dây”, “giữ cân bằng” mà là đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại

Những luận điệu “sợ Trung”, “lệ thuộc Trung”, “tâm thức nô lệ” lại rộn ràng trên mạng xã hội, trong đó phải kể đến bài viết “Giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Việt Nam giữ cân bằng được bao lâu?” của Trường Sơn đăng trên RFA Tiếng Việt và Thông luận ngày 17/10/2023 và bài […]

Chi tiết

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước. Tư tưởng của Người đã được Đảng ta kế thừa và phát triển khi đưa ra chủ trương khuyến học, khuyến […]

Chi tiết

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ với công việc, với đồng chí, đồng nghiệp

(TG) – Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta nhất quán với quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi “đạo đức là gốc”(1), với tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”(2); Người cách mạng có đạo […]

Chi tiết

Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

 “Chính trị sáng suốt” trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong giai đoạn cách mạng […]

Chi tiết

Ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Cách đây 10 năm, Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” xác định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải đi đôi với việc kiên quyết ngăn chặn sự […]

Chi tiết