Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
HD: /TĐTN-TCKT 07/03/2023

DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ 2023

Tải về
Tài liệu 28/09/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10

Tải về
Tài liệu 01/09/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9

Tải về
Tài liệu 27/07/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8

Tải về
Tài liệu 18/04/2022

Bộ hồ sơ Đại hội điểm Tây Sơn

Tải về
Tài liệu 06/01/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn Tháng 01/2022

Tải về
Tài liệu 01/03/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn Tháng 03/2022

Tải về
Tài liệu 01/04/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn Tháng 04/2022

Tải về
Tài liệu 02/05/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn Tháng 05/2022

Tải về
Tài liệu 11/01/2022

(Dự thảo) ĐỀ ÁN Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tải về
Tài liệu 11/01/2022

(Dự thảo) ĐỀ ÁN Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tải về
471-KH/TĐTN-TCKT 05/01/2022

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày đoàn viên năm 2022

Tải về
462-KH/TĐTN-TCKT 10/12/2021

KẾ HOẠCH Tổ chức lớp bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tải về
Phụ lục 3 04/11/2021

PHỤ LỤC 3 - Các mẫu phiếu bầu trong Đại hội Đoàn các cấp

Tải về
Phụ lục 2 04/11/2021

PHỤ LỤC 2 - Một số mẫu văn bản sử dụng trong Đại hội Đoàn các cấp

Tải về
Phụ lục 1 04/11/2021

PHỤ LỤC 1 - Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tải về
62-HD/TĐTN-TCKT 04/11/2021

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tải về
Tài liệu 01/09/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2021

Tải về
418-KH/TĐTN-TCKT 31/08/2021

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tải về
415-KH/TĐTN-TCKT 18/08/2021

KẾ HOẠCH Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tải về
Trang 1 trên 5 1 2 3 5