Kết nạp đảng viên trẻ, tăng thêm “nguồn lực” cho Đảng

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với vai trò và trách nhiệm của mình, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai các chương trình hành động, hoạt động cụ thể, thiết thực để […]

Chi tiết