Gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Hội nghị được kết nối tới 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc, với trên 1.196.827 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Sáng 5/12, thực hiện Chương trình công tác năm […]

Chi tiết

Kết nạp đảng viên trẻ, tăng thêm “nguồn lực” cho Đảng

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với vai trò và trách nhiệm của mình, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai các chương trình hành động, hoạt động cụ thể, thiết thực để […]

Chi tiết