An Lão: Chú trọng triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh năm 2023

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Xác định Chi đoàn là nền tảng, trung tâm đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, ngày 13/9/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện xây dựng “Chi đoàn mạnh” năm 2023 cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở trực thuộc các nội dung về việc xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị; phong trào, hoạt động; tổ chức.

Tiếp thu những nội dung cơ bản đó, trong năm, các chi đoàn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đảm bảo. Tiêu biểu như chi đoàn Khối Dân vận Mặt trận, để thực hiện việc xây dựng Chi đoàn mạnh năm 2023, BCH chi đoàn đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo pháp luật”. Để đảm bảo mạnh về phong trào và hoạt động, chi đoàn xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên năm 2023, ngoài ra, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, công tác đoàn vụ, sinh hoạt, quản lý đoàn viên…theo quy định của Điều lệ Đoàn, tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú đảm bảo. 

Là đơn vị tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện Chi đoàn mạnh, theo đó, chi đoàn Trung tâm Y tế huyện thường xuyên tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng định kỳ để quán triệt, phổ biến các nội dung chủ điểm, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên. Tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết, học tập chính trị cho đoàn viên đảm bảo. Các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của Chi đoàn không ngừng được đổi mới. Chi đoàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vững về kỹ năng, nghiệp vụ; có tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, công tác đoàn vụ, sinh hoạt, quản lý đoàn viên…theo quy định của Điều lệ Đoàn.
Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn linh hoạt, đổi mới, không ngừng tìm kiếm các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn, thống nhất quan điểm xây dựng “Chi đoàn mạnh” là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên./.
Thu Thảo

Trả lời