An Nhơn: Hội nghị tập huấn, triển khai Đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022-2027

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

    Sáng ngày 19/11/2022, tại Hội trường UBND thị xã An Nhơn, Thị đoàn An Nhơn phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã tham mưu UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022-2027.

    Tham gia Hội nghị tập huấn, 155 đoàn viên thanh niên, Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã được báo cáo viên thông tin, trực tiếp hướng dẫn thực hành 02 nội dung: Kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính và vai trò, nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân; Kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên về công tác cải cách hành chính.

    Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong công tác hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CBCC, ĐVTN trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thị xã An Nhơn.

Thanh Trà Thị đoàn An Nhơn

Trả lời