Cao đẳng Y tế Bình Định: Triển khai học tập chuyên đề năm 2022 cho học sinh, đoàn viên, sinh viên

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ngày 19/9/2022, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, quan triệt, tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tại Hội nghị, các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đã được truyền đạt 02 nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước”.

Hội nghị được tổ chức nhằm lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức lẫn hành động của đội ngũ đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Trọng Viên

Trả lời