Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 22/6/2022, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 cho đội ngũ tuyên truyền viên tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Chi đoàn trường Chính trị tỉnh đã trình bày những nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 và 06 mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.

Đây là công tác quan trọng để đội ngũ báo cáo viên có thể tuyên truyền cụ thể, rõ ràng cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình nắm rõ các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên, cũng như trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huy Hoàng

Trả lời