Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chiều ngày 26/42021, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 160 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, bí thư, phó bí thư và ủy viên ban chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp các cấp bộ Đoàn trong Khối nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức đoàn, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Hoa Mận – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Trả lời