Hoài Nhơn: Hội LHTN Việt Nam thị xã hiệp thương kiện toàn nhân sự khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hoạt động cấp huyện Hội LHTN Việt Nam

Ngày 27/02/2023, tại Hội trường Dân vận, Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã, Hội LHTN Việt Nam thị xã Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Mở rộng). Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Hà – Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Chế Thị Tuyết Ninh – Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thị ủy.

Hội nghị đã thông qua Công văn số 300-CV/TU, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn về Công tác cán bộ ; thông qua Công văn số 123/UBH, ngày 22/02/2023 của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định về việc thống nhất kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Hoài Nhơn.

Theo đó Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bổ sung 12 anh, chị tham gia Ủy viên Ủy ban Hội thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Hội nghị cũng đã hiệp thương chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Hoài Nhơn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với anh Phạm Ngọc Hoan, Phó Bí thư Thị đoàn.

Trần Trung Việt

Trả lời