Hoài Nhơn: Thị xã hoàn thành Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Toàn thị xã có 35 tổ chức Đoàn trực thuộc, trong đó có 17 phường, xã. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở của thị xã Hoài Nhơn diễn ra từ ngày 20/01/2022 với đơn vị phường Tam Quan Bắc được lựa chọn làm điểm cấp thị xã và kết thúc là đơn vị xã Hoài Sơn diễn ra vào ngày 10/05/2022. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu thời gian tổ chức Đại hội phù hợp, việc lựa chọn nhân sự được thực hiện rất chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình, Ban Chấp hành khóa mới bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín và bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi.

Nhân sự chức danh chủ chốt đều nằm trong quy hoạch do cấp ủy phê duyệt để đảm nhận công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. 100% nhân sự các đơn vị đều được sự thống nhất của cấp ủy và Đoàn cấp trên trực tiếp trước khi tiến hành Đại hội; công tác tuyên truyền cho Đại hội được chú trọng tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; chủ động tham ưu cấp ủy cùng cấp, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên chủ động chuẩn bị tốt các nội dung của Đại hội đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, bám sát theo hướng dẫn, định hướng của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn và phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra như: Tổng kết việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kì vừa qua; xác định, phương hướng và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở thị xã Hoài Nhơn là tiền đề quan trọng tổ chức thành công Đại hội đại biểu thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hoan Ngọc

Trả lời