Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên Hội Sinh viên

Hiện nay, các thế lực thù địch đã, đang ra sức tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc các quan điểm của Đảng với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc rất khó khăn, phức tạp, liên tục và lâu dài, nhưng khó khăn và phức tạp đến đâu cũng phải làm, vì đó là quyền và nghĩa vụ của mỗi ĐVTN hiện nay.

Nhận thức rõ tầm quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi như Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách  Hồ Chí Minh” trong ĐVTN; đề án, nghị quyết, kết luận về giáo dục lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2017 và 2018-2022.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi ĐVTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm của ĐVTN về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trước những diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở thành lập “Câu lạc bộ lý luận trẻ”. Đây là mô hình tập hợp cán bộ, ĐVTN đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh, có sở thích và khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị và các vấn đề liên quan đến dư luận xã hội khác; là diễn đàn để ĐVTN được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị – xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, thẳng thắn đấu tranh trước các vấn đề, ý kiến sai sự thật. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; khai thác hiệu quả hệ thống thông tin trên mạng xã hội của Đoàn Thanh niên thông qua hàng trăm tài khoản, chuyên trang của đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. Hàng năm, các cấp bộ đoàn trực thuộc còn mở nhiều lớp tập huấn kỹ năng sử dụng các trang mạng xã hội để đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch cho ĐVTN.

Bên cạnh đó, từ chi đoàn, đoàn cơ sở, xã đoàn, huyện đoàn tổ chức các cuộc vận động để tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện đẹp. Nhiều bài viết đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dùng mạng xã hội thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, lượt tiếp cận. Những tin tích cực như “cơn gió mát lành” làm dịu đi cái ngột ngạt giữa “cơn bão” tin giả, tin tiêu cực, góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho ĐVTN, tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Đó là những cơ sở rất quan trọng góp phần giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, kiến thức về lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; khẳng định được niềm tin của thế hệ trẻ với Đảng, chế độ, và kiên trì bảo vệ Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc rất quan trọng, đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị và Nhân dân. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho ĐVTN trên địa bàn tỉnh ta trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng ở cơ sở đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho ĐVTN hiện nay. Các cấp bộ đoàn tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư, Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phù hợp với từng đối tượng ĐVTN. Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) trong đoàn viên. Tiếp tục thành lập, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp.

Thứ hai, công tác giáo dục lý luận chính trị cho ĐVTN cần tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Giáo dục lý luận chính trị, bao gồm nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà  nước… là yêu cầu thường xuyên, hằng ngày, bức thiết đối với mỗi bộ, đảng viên đặc biệt thế hệ ĐVTN hiện nay.

Thứ ba, đào tạo, xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng dạy, báo cáo viên lý luận chính trị có tâm huyết, có chất lượng và bản lĩnh chính trị cao, sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ tư, thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị cho ĐVTN bằng nhiều hình thưc khác nhau, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng; đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến lý luận chính trị đến ĐVTN hiện nay như: xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, phim ngắn, sân khấu hóa… tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) của Đoàn, Hội, Đội và của ĐVTN.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, trình độ ĐVTN hiện nay.

THIÊN TRÚC

Trả lời