Phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Hội Hội LHTN Việt Nam

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, ban hành văn bản triển khai, thành lập các tổ củng cố tiến hành khảo sát kỹ doanh nghiệp, sau đó tiếp cận, tạo mối quan hệ thuyết phục doanh nghiệp nhìn thấy được những lợi ích của tổ chức Đoàn, Hội mang lại cho họ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp.

Kết quả trong năm 2023, Tỉnh đoàn thành lập được 04 tổ chức Đoàn, 03 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn Chi đoàn Bệnh viện Bình Định để thành lập tổ củng cố. Qua đó, đã tiến hành gặp gỡ Ban Chấp hành Chi đoàn, lãnh đạo công ty để nắm bắt tâm tư, định hướng công tác và hỗ trợ chi đoàn; hướng dẫn Chi đoàn củng cố, hoàn thiện hồ sơ sổ sách; hướng dẫn công tác nghiệp vụ; tổ chức các hoạt động Đoàn tại khuôn viên của công ty,… Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng hỗ trợ kinh phí 18 triệu đồng để tổ chức hoạt động.

Với các đơn vị khác, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn tổ chức các hoạt động dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của từng nhóm đối tượng thanh niên như tổ chức hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên thể hiện sức trẻ, xung kích vì cộng đồng xã hội; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí sôi nổi, qua đó gắn kết thanh niên lại gần nhau hơn…

Bên cạnh các hoạt động phong trào, hoạt động chuyên môn cũng được chú trọng lồng ghép dựa trên đặc thù từng ngành của doanh nghiệp. Trong đó, tùy từng doanh nghiệp có thể tập trung các phong trào như thi đua lao động sản xuất, nâng cao tác phong nghề nghiệp; đưa đoàn viên tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại; hỗ trợ đoàn viên học tập nâng cao trình độ, tay nghề… giúp nâng cao hiệu quả lao động sản xuất.

Đây là hoạt động nhằm tìm các giải pháp mới phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Công Trí

Trả lời