Phù Cát: Hội nghị triển khai Cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh giai đoạn 2023 – 2027

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 26/5/2023, tại Hội trường Khối Dân vận – Mặt trận huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh giai đoạn 2023 – 2027. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Tấn Vinh – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn; đồng chí Trần Ngọc Thạch – Phó Bí thư Huyện đoàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc cùng tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Vinh – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn đã triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng “Chi đoàn mạnh”  cần phải thực hiện đảm bảo đầy đủ, hiệu quả  trên cả 03 mặt: Chi đoàn mạnh về chính trị, tư tưởng; Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động; Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức.

Thứ nhất, Chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị: Chi đoàn cần tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc, rộng rãi cho đoàn viên về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vận động đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi, tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt phải phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đổi mới trong phương thức, tạo hiệu quả trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lịch sử đất nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; thường xuyên tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là các quy định mới để phát huy vai trò gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đoàn viên; Chi đoàn hướng dẫn đoàn viên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, phổ biến, trang bị kiến thức, thông tin tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đoàn viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, chính trị của đoàn viên nhằm có giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết của Chi đoàn.

Thứ hai, Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động: phát huy ý kiến góp ý, thảo luận thống nhất của mỗi đoàn viên để xây dựng, triển khai chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Chi đoàn hằng năm; xây dựng chỉ tiêu, cụ thể hoá nghị quyết của Chi đoàn, chỉ đạo của đoàn cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo gắn với tinh thần đoàn viên vừa là chủ thể tổ chức vừa là đối tượng thụ hưởng trong các hoạt động, chương trình của Chi đoàn; triển khai các phong trào, các chương trình, hoạt động phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, đặc thù của đoàn viên thanh niên nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi đoàn viên; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, giúp đoàn viên trưởng thành trong các phong trào của Đoàn; chủ động đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị để đảm nhiệm nhiệm vụ, công trình, phần việc hoặc huy động nguồn lực xã hội… nhằm tổ chức tốt các chương trình, phong trào của Đoàn; thực hiện các công trình thanh niên hằng năm, đảm bảo cụ thể phong trào cách mạng của Đoàn phù hợp với đối tượng đoàn viên, gắn với đặc điểm cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức: chi đoàn tích cực xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, kết hợp các hình thức sinh hoạt trực quan, sử dụng công nghệ thông tin, số hoá trong truyền tải nội dung sinh hoạt Chi đoàn; thực hiện quản lý đoàn viên trên Phần mềm quản lý đoàn viên, cập nhật đầy đủ thông tin đoàn viên đồng thời đầy đủ sổ sách đoàn vụ theo quy định. Phấn đấu 100% đoàn viên Chi đoàn sử dụng, tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”; chủ động phát hiện, đề xuất tạo nguồn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; thực hiện tốt việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đề xuất, báo cáo với cấp uỷ khó khăn trong công tác cán bộ để tháo gỡ kịp thời; khuyến khích đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

Để Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ Huyện đoàn không ngừng tìm kiếm các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn, mô hình “Chi đoàn Xanh – Sạch – đẹp”, “Chi đoàn kiểu mẫu”, mô hình 1+1,…Dưới sự Chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, trong thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đoàn đã tích cực triển khai thực hiện và đăng ký xây dựng “Chi đoàn mạnh” phù hợp với địa phương, đơn vị; qua đó đã xuất hiện nhiều chi đoàn kiểu mẫu trong toàn huyện.

                                                          Khánh Duy

Trả lời