Tây Sơn: Đoàn xã Tây Phú tổ chức Lễ Công bố thành lập Chi đoàn Công ty May Tuyết Sương

Hoạt động cấp cơ sở

Chiều 29/9/2023, Đoàn xã Tây Phú tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Công ty may Tuyết Sương. Đây là chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc Đoàn xã.

Chi đoàn Công ty may Tuyết Sương có 5 đoàn viên, có trách nhiệm tổ chức, thực hiện theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; xây dựng các nội dung, chương trình hoạt động có hiệu quả. Việc thành lập chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; thu hút đoàn viên tham gia tích cực vào công tác đoàn, phong trào thi đua vì sự phát triển chung của doanh nghiệp; đồng thời, giúp phát hiện đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp, góp phần xây dựng đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trả lời