An Nhơn: Triển khai chuyên đề Hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Gương, Mô hình tiêu biểu Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp

Nhằm giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ, cũng như nắm bắt được các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Thị đoàn An Nhơn đã đã tổ tuyên truyền tới ĐVTN trên địa bàn về hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Cụ thể, Thị đoàn triển khai các hình ảnh chibi giới thiệu về 12 tiêu chí về hình mẫu cho ĐVTN, dán các nội dung về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới tại các trụ sở, chuyển các bảng tiêu chí 12 xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới tới các cơ sở đoàn.

Đây là hoạt động giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn về hình mẫu của một người Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Trả lời