Đoàn trường Cao đẳng Bình Định (nay đã sát nhập vào Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn): Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tuổi trẻ Bình Định học tập và làm theo lời Bác

Ngày 24/11/2021, Đoàn trường Cao đẳng Bình Định (đã sát nhập vào Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn từ ngày 01/11/2021) tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên của trường tham gia Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến của BTV Tỉnh đoàn.

Tại Hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên đã được nghe PGS.TS Hồ Xuân Quang báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, PGS.TS Hồ Xuân Quang cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn. Đây chính là vấn đề then chốt để Đoàn mạnh, Hội rộng, góp phần xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là cánh tay đắc lực, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Thông qua Hội nghị, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhà trường.

Đặng Tiểu Bình – Đoàn trường Cao đẳng Bình Định

Trả lời