Hội nghị Ban Chấp hành Thị đoàn An Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch và phổ biến tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chưa được phân loại

Chiều ngày 27/4/2021, tại Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thị xã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn An Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và phổ biến tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Nhật Thảo – Bí thư Thị đoàn quán triệt, phổ biến các quy định, tiêu chuẩn, cơ cấu, quy trình và các bước tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh cán bộ Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn, các văn bản hướng dẫn của Đoàn cấp trên và Công Văn số 119-CV/BTCTU, ngày 02/02/2021 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp danh sách nguồn nhân sự quy hoạch, Hội nghị đã xem xét, đánh giá từng nhân sự được giới thiệu và tiến hành các bước lấy phiếu giới thiệu quy hoạch đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thị đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ Đoàn trong việc phát hiện bổ sung vào quy hoạch những nhân sự mới, có năng lực, xứng đáng nắm giữ những vị trí quan trọng trong tổ chức Đoàn. Đây là bước tiền đề quan trọng, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sắp tới.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thị đoàn đã triển khai, phổ biến tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xác định đây là một sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng của toàn xã hội, đồng chí Nguyễn Nhật Thảo – Bí thư Thị đoàn đã nhấn mạnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực, chủ động, xung kích, tình nguyện bằng nhiều hình thức tăng cường tuyên truyền, tham gia công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương, góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Trà – Thị đoàn An Nhơn

Trả lời