Phù Cát: Nâng cao chất lượng tổ chức qua xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sau khi có hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng và cụ thể hóa hướng dẫn về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022 triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong huyện, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền. Ban Thường vụ Huyện đoàn, Đoàn trường cũng đã quán triệt, triển khai Hướng dẫn đến cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn huyện trong đó nhấn mạnh việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở đơn vị

Các Đoàn cơ sở trong huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của từng đoàn viên, thanh thiếu niên, kịp thời thông tin chính xác, đặc biệt chú trọng qua các kênh thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…). Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: tăng cường  tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, đặc biệt là kết quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội hình nồng cốt chính trị của Đoàn,… Qua đó kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và giải quyết kịp thời những vướng mắc còn tồn tại, từ đó tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2023

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

Để thực hiện tốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học, các cơ sở Đoàn  đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, phối hợp hoạt động với các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị có liên quan nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên; triển khai thực hiện công trình, phần việc của thanh niên theo nghị quyết, kế hoạch, chỉ tiêu được phân bổ và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao … Chẳng hạn như phối hợp với Văn phòng UBND huyện tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu “Dịch vụ công trực tuyến năm 2023” qua đó thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu “Dịch vụ công trực tuyến năm 2023”

Nhằm chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1, (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), các cấp bộ Đoàn trên toàn huyện tổ chức tuyên truyền về chủ trương “1+1” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, dễ hiểu; tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên”, nội dung tuyên truyền chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình.

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan

Các Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn … trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở: Được thực hiện thường xuyên theo đúng quy trình và đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn do Trung ương Đảng ban hành. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2022 – 2027 trình cấp ủy phê duyệt.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên của đơn vị: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Qua đó công tác tạo nguồn được thực hiện tốt cả về chất và lượng.

                                                                                                                                                    Khánh Duy

Trả lời